2.12.201747 Tul B (8-5 cup) Individual
14 Tul A (4 cup - 1 dan) Individual
72 Sparring B (8-5 cup) Individual
23 Sparring A (4 cup - 1 dan) Individual
Молодші діти.
2011-2012
Діти.
2009-2010
Юнаки.
2007-2008
Старші юнаки.
2005-2006
Молодші юніори.
2003-2004
Юніори.
2001-2002

MALE 0
-0
FEMALE 0
-0
MALE 8
8
-0
FEMALE 11
11
-0
MALE 19
19
-0
FEMALE 0
-0
MALE 4
4
-0
FEMALE 1
1
-0
MALE 3
3
-0
FEMALE 0
-0
MALE 1
1
-0
FEMALE 0
-0
Молодші діти.
2011-2012
Діти.
2009-2010
Юнаки.
2007-2008
Старші юнаки.
2005-2006
Молодші юніори.
2003-2004
Юніори.
2001-2002

MALE 0
-0
FEMALE 0
-0
MALE 0
-0
FEMALE 0
-0
MALE 6
6
-0
FEMALE 3
3
-0
MALE 3
3
-0
FEMALE 1
1
-0
MALE 1
1
-0
FEMALE 0
-0
MALE 0
-0
FEMALE 0
-0
Молодші діти
2011-2012
Діти
2009-2010
Юнаки
2007-2008
Старші юнаки
2005-2006
Молодші юніори
2003-2004
Юніори
2001-2002

MALE 3
2
-20
-24
-28
-32
-36
1
-36
FEMALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
-36
MALE 19
1
-25
7
-29
8
-33
-37
1
-41
2
-41
FEMALE 8
4
-25
2
-29
-33
-37
2
-41
-41
MALE 24
5
-30
6
-34
7
-38
6
-42
-46
-46
FEMALE 0
-30
-34
-38
-42
-46
-46
MALE 12
2
-35
3
-40
2
-45
-50
2
-55
3
-55
FEMALE 2
-35
-40
2
-45
-50
-55
-55
MALE 4
2
-52
-58
2
-63
-70
-70
FEMALE 0
-42
-48
-53
-60
-60
MALE 0
-52
-58
-63
-70
-70
FEMALE 0
-42
-48
-53
-60
-60
Молодші діти
2011-2012
Діти
2009-2010
Юнаки
2007-2008
Старші юнаки
2005-2006
Молодші юніори
2003-2004
Юніори
2001-2002

MALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
-36
FEMALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
-36
MALE 1
-25
1
-29
-33
-37
-41
-41
FEMALE 0
-25
-29
-33
-37
-41
-41
MALE 8
3
-30
1
-34
-38
1
-42
1
-46
2
-46
FEMALE 3
-30
-34
3
-38
-42
-46
-46
MALE 4
-35
-40
2
-45
2
-50
-55
-55
FEMALE 1
-35
-40
-45
-50
1
-55
-55
MALE 2
2
-52
-58
-63
-70
-70
FEMALE 0
-42
-48
-53
-60
-60
MALE 4
-52
2
-58
2
-63
-70
-70
FEMALE 0
-42
-48
-53
-60
-60


Кубок ФСТ «Динамо» України
4265 | 323 | 5 | 1